banner

SPOTKANIA Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W JAROCINIE
26 września 2017 r

 

16.30 - Spotkanie Rodziców klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły  i Wychowawcami (aula)

“Jak mądrze kochać dziecko- granice swobody” spotkanie z pedagogiem p. Elżbietą Chlebowską.
(po spotkaniu rodzice wraz z wychowawcami przechodzą do wyznaczonych sal)

 

16. 30 - Spotkania Rodziców klas II,III, IV z Wychowawcami w salach wg grafiku

 

17.30 - Spotkanie Rodziców klas maturalnych z Dyrektorem Szkoły i Wychowawcami (aula) Informacja o egzaminie maturalnym 2018 r.

18.00 - Spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielami Oddziałowych Rad Klasowych
          Wybór Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej (sala 30  )KLASA


WYCHOWAWCA

SALA

1 LO a

p. Agnieszka Pietras

12

1 LO b

p. Maria Szczepańska

32

2 LO a

p. Anna Guździoł

27

2 LO b

p. Urszula Biegańska

poniedziałek 25.09.17. godz. 17, s.35

3 LO a

p. Aleksandra Zwierzchlewska

38

3 LO b

p. Marta Pawłowska

42

3 LO c

p.  Małgorzata Powęzowska Gwizd

50

1 TM/TB

p. Przemysław Fatyga

49

2 TMTB

p. Katarzyna Nowak

13

3 TM

p. Karolina Robak Trzmiel

07

1 TI a

p. Izabela Strzelecka

26

1 TI b

p. Grzegorz Pawlak

39

2 TI

p. Katarzyna Grześkowiak

32

3 TI

p. Przemysław Łączniak

21

4 TI a

p. Jacek Dziennik

14

1 TC/ TB

p. Kinga Rząsa

05

2 TC/ TI

p. Konrad Kanafa.

06

3 TC

p. Violetta Czabańska

33

4 TC

p. Robert Strzelecki

51

1 TE

p. Grażyna Kędziora

29

2 TE

p. Dorota Przewoźna

33 a

3 TE a

p. Arleta Kędziora

28

3 TE b

p. Małgorzata Ginter

36

4 TE

p. Urszula Wyremblewska Korzyniewska

28

4 TG/TB

p. Joanna Wojtaszek

54

1 TŻ

p. Izabela Witczak

25

2 TŻ

p. Alina Łuczak

05

3 TŻ

p. Danuta Kożuch

11

4 TŻ

p. Ewa Roszak

34

Iwona Tobolska
wicedyrektor

W strefie rodzica i ucznia opublikowany został plan zajęć na rok szkolny 2017/18. Zapraszamy do zapoznania się.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W JAROCINIE
4 września 2017 r

 

godz. 8.00 MSZA ŚW. W KOŚCIELE OO FRANCISZKANÓW

godz. 9.00 Spotkania w klasach z wychowawcami (wg grafiku)

 

godz. 10.00 UROCZYSTA INAUGURACJA JUBILEUSZOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/ 2018 (sala gimnastyczna)

Uroczystość nadania sali gimnastycznej imienia Sylwestra Pappelbauma.

 

Przypominamy, że tego dnia obowiązuje strój galowy!

 

 

KLASA


WYCHOWAWCA

SALA

3 st

p. Zbigniew Sędzicki

50 a

1 LO a

p. Agnieszka Pietras

12

1 LO b

p. Maria Szczepańska

32

2 LO a

p. Anna Guździoł

27

2 LO b

p. Urszula Biegańska

35

3 LO a

p. Aleksandra Zwierzchlewska

38

3 LO b

p. Marta Pawłowska

42

3 LO c

p.  Małgorzata Powęzowska Gwizd

50

1 TM/TB

p. Przemysław Fatyga

49

2 TMTB

p. Katarzyna Nowak

30

3 TM

p. Karolina Robak Trzmiel

07

1 TI a

p. Izabela Strzelecka

26

1 TI b

p. Grzegorz Pawlak

39

2 TI

p. Katarzyna Grześkowiak

32

3 TI

p. Przemysław Łączniak

21

4 TI a

p. Jacek Dziennik

13

1 TC/ TB

p. Kinga Rząsa

05

2 TC/ TI

p. Konrad Kanafa.

06

3 TC

p. Violetta Czabańska

33

4 TC

p. Robert Strzelecki

51

1 TE

p. Grażyna Kędziora

29

2 TE

p. Dorota Przewoźna

33 a

3 TE a

p. Arleta Kędziora

28

3 TE b

p. Małgorzata Ginter

36

4 TE

p. Urszula Wyremblewska Korzyniewska

28

4 TG/TB

p. Joanna Wojtaszek

54

1 TŻ

p. Izabela Witczak

25

2 TŻ

p. Alina Łuczak

05

3 TŻ

p. Danuta Kożuch

11

4 TŻ

p. Ewa Roszak

34

 
 
 
Iwona Tobolska

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem OKE egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

-    egzaminy pisemne:   22 sierpnia 2017 r. (wtorek), początek godz. 9.oo zbiórka uczniów godz. 8.00
-    egzaminy ustne:       23  sierpnia 2017 r. (środa)  godz. 10.30 

 

  

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest  projekt pt.:

 Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”

 Wartość projektu: 1 562 346,00 PLN

 

Dofinansowanie ze środków UE: 1 406 111,40 PLN

 

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród 402 uczniów (190K; 212M) Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w woj. Wielkopolskim, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Jarocinie w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych w okresie I.2017 - X.2018r.

 

W ramach ww. projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:

1.      Staże zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie będzie realizowane u pracodawców działających na terenie woj. Wlkp. w szczególności na terenie pow. jarocińskiego oraz pow. sąsiadujących, wybranych na etapie realizacji projektu. Każdy uczestnik odbędzie 150h stażu, a w efekcie uzyska stypendium stażowe adekwatne do ilości h stażu tj. 1250zł brutto. Wsparcie udzielone będzie 140 uczniom/ uczennicom (66K; 74M) Technikum z ZSP nr1 w Jarocinie.

2.      Kursy/szkolenia zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie udzielone będzie 402 uczniom/ uczennicom (190K; 212M) z Technikum z ZSP nr 1 w Jarocinie.

3.      Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów/ uczennic. Działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego mają na celu przedstawienie uczestnikom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Wsparcie udzielone będzie 300 uczniom uczennicom (120K;180M) Technikum z ZSP nr 1 w Jarocinie.

4.      Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wyposażone zostaną: pracownia informatyczna, pracownia do nauki przedmiotu technik ekonomista, pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi klienta, pracownia do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych, pracownia do nauczania przedmiotu technik geodeta, pracownia budownictwa, pracownia do nauczania przedmiotu technik mechatronik.

5.      Kursy/ szkolenia/ studia podyplomowe dla nauczycieli. Kierunki doskonalenia zaplanowano zgodne z kierunkiem kształcenia uczniów i prowadzonych zajęć. Zdobyte kompetencje będą wykorzystywane przez nauczycieli na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji zawodowych podczas prowadzonych zajęć w ramach podstawy programowej. Grupa docelowa w ramach zadania nie posiada obecnie kompetencji w zakresach udzielanego wsparcia. Wsparcie udzielone będzie 13 nauczycielom (8K; 5M) pracującym w ZSP nr 1 w Jarocinie.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

·         w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym – Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 24 31;

·         w sekretariacie ZSP nr 1 w Jarocinie – ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 26 19

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

 

 

 

 

SKIEROWANIA WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

W DNIACH: 12.07.2017 (GODZ.10.00)- 13.07.2017(GODZINA 15.00)

 

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych wykonuje specjalista medycyny pracy – lek. med. Elżbieta Skrzypczyńska w dniach:

od 13.07.2017 do 19.07.2017 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 i  16.00 do 18.00

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, pokój nr 3 na parterze,

Wymagana wcześniejsza  rejestracja  telefoniczna

 

TELEFON kontaktowy: 696270000

 

UWAGA!


Kandydat powinien zgłosić się na badania lekarskie z:

- prawidłowym skierowaniem na badania lekarskie ze  szkoły, do której ubiega się o przyjęcie,

- nr PESEL,

- legitymacją szkolną,

- okularami korygującymi wadę wzroku, jeżeli miał zalecone przez okulistę,

 

- wynikami badań i kartami informacyjnymi ze szpitala,  jeżeli takowe  posiada

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r. (piątek)

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 (poniedziałek)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2017 r. (środa)

godz. 10.00

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

Do dnia 13 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

(czwartek)

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone do 26 czerwca 2017 roku, a w przypadku technikum- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do dnia 20 lipca 2017 r.

(czwartek)

godz. 12.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r. (piątek)

godz. 13.00

Uwaga: Spotkania z wychowawcami klas pierwszych odbędą się

 

w pierwszym tygodniu września

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider