banner

Grafik sal podczas spotkań z Rodzicami w ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE wtorek, 22. września 2020 r.

Lp. Klasa Wychowawca sala uwagi


1. 1 LOa Marlena Robak-Adamkiewicz 34 g. 16:00
2. 1 LOb Iwona Ciesielska 54 g. 16:00
3. 1 TM Agnieszka Pietras 32 g. 16:00
4. 1 TI/B Anna Guździoł 44 g. 16:00
5. 1 TI Przemysław Łączniak 30 g. 16:00
6. 1 TC Paweł Łąkowski 05a g. 16:00
7. 1 TR Violetta Czabańska 33 g. 16:00 spotkanie odbyło się 16.09
8. 1 TŻ Małgorzata Powęzowska-Gwizd 50 g. 16:00
9. 2 LOa (G) Marta Pawłowska 45 g. 16:30
10. 2 LOa (P) Tomasz Szymendera 31 g. 16:30 spotkanie odbędzie się w środę 30.09.2020 r.
11. 2 LOb (G) Marta Jankowiak 13 g. 16:30
12. 2 LOb (P) Jakub Chlebowski 15 g. 16:30
13. 2 TC (G) Joanna Wojtaszek 35 g. 16:30
14. 2 TC (P) Mateusz Gościniak 23 g. 16:30
15. 2 TM (G) Zbigniew Sędzicki 42 g. 16:30
16. 2 TM/B (P) Witold Cukrowski 47 g. 16:30
17. 2 TI (G) Jacek Dziennik 14 g. 16:30
18. 2 TI (P) Jan Gabruk 33 g. 16:30
19. 2 TŻ/B (G) Aleksandra Zwierzchlewska 39 g. 16:30
20. 2 TŻ (P) Monika Świderska-Nowak 25 g. 16:30
21. 2 TR (G) Małgorzata Ginter 36 g. 16:30
22. 2 TR (P) Arleta Kędziora 20 g. 16:30
23. 3 LO a Joanna Staszak Leśniewska 38 g. 17:00
24. 3 LO b Dorota Nowicka 27 g. 17:00
25. 3 TI Krystyna Błaszczyk 33a g. 17:00
26. 3 TE Leszek Chlebowski 41 g. 17:00
27. 3 TM Grażyna Matuszak 12 g. 17:00
28. 3 TŻ Karolina Szymenderska 52a g. 17:00
29. 3 TI/E Katarzyna Molińska 49 g. 17:00
30. 3 TC Małgorzata Kościelna 29 g. 17:00
31. 3 TB Grzegorz Gorzelańczyk 11 g. 16:30
32. 4 TB/M Przemysław Fatyga 46 g. 17:00
33. 4 TI a Izabela Strzelecka 26 g. 17:00
34. 4 TI b Grzegorz Pawlak 51 g. 17:00
35. 4 TC/B Andrzej Dworzyński 28 g. 17:00
36. 4 TE Grażyna Kędziora 07 g. 17:00
37. 4 TŻ Izabela Witczak 06 g. 17:00

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 skierowana jest do uczniów z określonymi niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia sprecjalnego. Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego. Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 9 września br.

Poniżej znajduje się wniosek do pobrania.

We wtorek 1 września br. o godz. 9:00 zapraszamy na spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami w salach wg następującego planu:
klasa sala wychowawca
 
1 LO a, sala 34, p. Marlena Robak-Adamkiewicz
1 LO b, sala 30 p. Iwona Ciesielska
1 TI , sala 29 p. Przemysław Łączniak
1 TR, sala 33 p. Violetta Czabańska
1 TB/I, sala 13 p. Anna Guździoł
1 TC , sala 05a p. Paweł Łąkowski
1 TŻ, , sala 25 p. Małgorzata Powęzowska
1 TM, sala 27 p. Agnieszka Pietras
 
Prosimy pamiętać o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrywaniu nosa i ust i zachowaniu dystansu. Na spotkania mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 
Plan lekcji dla pozostałych klas zostanie przesłany do uczniów i ich rodziców w wiadomości dziennika elektronicznego do dnia 1. września do godz. 9:00.
 
Nie odbędzie się coroczna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Katecheci zapraszają również na mszę św. inaugurującą nowy rok szkolny 2020/21, która zostanie odprawiona 1 września o godz. 8:00 w kościele p.w. św. Antoniego w Jarocinie (kościół ojców franciszkanów).

Egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji, uzyskali ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, odbędzie się jutro 25.08.2020 r.(wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 50, zgodnie z ogłoszonym w czerwcu harmonogramem. 

W związku z występującym stanem epidemii w Polsce prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego min. 1,5 metra w sali egzaminacyjnej oraz obowiązku zakrywania nosa i ust przed zajęciem miejsca w sali egzaminacyjnej oraz po zakończonym egzaminie w trakcie jej opuszczania. Jednocześnie informujemy, że egzamin poprawkowy składać się będzie wyłącznie z części pisemnej, a w przypadku plastyki muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, będzie również przyjmował formę zadań praktycznych.

Ze względu na wewnętrznych charakter sprawdzianu weryfikującego, dotyczącego zmiany grupy językowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz w związku z prowadzonym od 12 marca kształceniem na odległość, egzamin ten nie odbędzie się. Zmiana grupy językowej nastąpi automatycznie na podstawie złożonego wniosku oraz oceny uzyskanej w wyniku klasyfikacji rocznej.  

drzewkoUwaga tegoroczni Maturzyści!
Świadectwa dojrzałości będą wręczane we wtorek 11 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00.
Absolwenci, którzy:
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
2) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie informatycznym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pod adresem: https://uczniowie.oke.poznan.pl (używając danych logowania przekazanych w maju br.).
Absolwenci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach, będą mogli w sekretariacie szkoły odebrać aneks do świadectwa dojrzałości.

Grafik sal:
klasa sala
3LO a 30
3LO b 35
4TI 32
4TE 15
4TMB 13
4TC/I 29
4TŻ 25

Prosimy pamiętać o zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu. Na spotkania mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 
workers 5261730 1920
 
Jesteś uczniem naszej szkoły i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe oraz zarobić 1.500 zł?
Zgłoś się na staż zawodowy realizowany w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie". Znajdź pracodawcę, który zgodzi się przyjąć Cię na staż unijny w wymiarze 150 h i skontaktuj się z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie tel. 62 740 79 44.
Staż kierowany do uczniów techników powyżej 16 roku życia. Termin realizacji stażu od 3 do 31 sierpnia.

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 zostały opublikowane na  naszej stronie internetowej  (strefa rodzica i ucznia) oraz w dzienniku Librus (organizacja szkoły- pliki szkoły)

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider