banner
drzewkoUwaga tegoroczni Maturzyści!
Świadectwa dojrzałości będą wręczane we wtorek 11 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00.
Absolwenci, którzy:
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
2) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie informatycznym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pod adresem: https://uczniowie.oke.poznan.pl (używając danych logowania przekazanych w maju br.).
Absolwenci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach, będą mogli w sekretariacie szkoły odebrać aneks do świadectwa dojrzałości.

Grafik sal:
klasa sala
3LO a 30
3LO b 35
4TI 32
4TE 15
4TMB 13
4TC/I 29
4TŻ 25

Prosimy pamiętać o zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu. Na spotkania mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 
workers 5261730 1920
 
Jesteś uczniem naszej szkoły i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe oraz zarobić 1.500 zł?
Zgłoś się na staż zawodowy realizowany w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie". Znajdź pracodawcę, który zgodzi się przyjąć Cię na staż unijny w wymiarze 150 h i skontaktuj się z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie tel. 62 740 79 44.
Staż kierowany do uczniów techników powyżej 16 roku życia. Termin realizacji stażu od 3 do 31 sierpnia.

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 zostały opublikowane na  naszej stronie internetowej  (strefa rodzica i ucznia) oraz w dzienniku Librus (organizacja szkoły- pliki szkoły)

Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas zostały opublikowane w strefie kandydata. Zakwalifikowanie nie oznacza jeszcze przyjęcia

 do danej klasy. Jest równoznaczne ze spełnieniem warunków określonych w postępowaniu rekrutacyjnym. Listy przyjętych  zostaną opublikowane

 w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020 r.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca 2020 r. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia 2020 r.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia 2020 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną 19 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do zwrotów książek do biblioteki szkolnej.
W miarę możliwości prosimy o dostosowanie się do poniższego harmonogramu. Zwracając książki prosimy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości oraz noszeniu maseczki.
Harmonogram zwrotów
Absolwenci klas liceum ogólnokształcącego - czwartek 30.04.2020 godz. 10:00 - 14:00
Absolwenci klas technikum 4 TŻ, 4 TBM - poniedziałek 4.05.2020 w godz. 10:00 - 13:00
Absolwenci klas 4 TI, 4TCI, 4 TE - wtorek 5.05.2020 w godz. 10:00 - 13:00
 
zwrot ksiazek
 

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku podajemy informacje na temat terminów egzaminów maturalnych i zawodowych.

Pisemne egzamin maturalny odbędzie się w terminie 8 - 29 czerwca. Część ustna egzaminu maturalnego w tym roku nie odbędzie się. Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie rozpocznie się 22 czerwca i zakończy 9 lipca. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Pełny harmonogram egzaminów.

egzaminy 2020

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider