Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest  projekt pt.:

 Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”

 Wartość projektu: 1 562 346,00 PLN

 

Dofinansowanie ze środków UE: 1 406 111,40 PLN

 

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród 402 uczniów (190K; 212M) Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w woj. Wielkopolskim, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Jarocinie w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych w okresie I.2017 - X.2018r.

 

W ramach ww. projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:

1.      Staże zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie będzie realizowane u pracodawców działających na terenie woj. Wlkp. w szczególności na terenie pow. jarocińskiego oraz pow. sąsiadujących, wybranych na etapie realizacji projektu. Każdy uczestnik odbędzie 150h stażu, a w efekcie uzyska stypendium stażowe adekwatne do ilości h stażu tj. 1250zł brutto. Wsparcie udzielone będzie 140 uczniom/ uczennicom (66K; 74M) Technikum z ZSP nr1 w Jarocinie.

2.      Kursy/szkolenia zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie udzielone będzie 402 uczniom/ uczennicom (190K; 212M) z Technikum z ZSP nr 1 w Jarocinie.

3.      Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów/ uczennic. Działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego mają na celu przedstawienie uczestnikom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Wsparcie udzielone będzie 300 uczniom uczennicom (120K;180M) Technikum z ZSP nr 1 w Jarocinie.

4.      Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wyposażone zostaną: pracownia informatyczna, pracownia do nauki przedmiotu technik ekonomista, pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi klienta, pracownia do nauczania przedmiotu technik cyfrowych procesów graficznych, pracownia do nauczania przedmiotu technik geodeta, pracownia budownictwa, pracownia do nauczania przedmiotu technik mechatronik.

5.      Kursy/ szkolenia/ studia podyplomowe dla nauczycieli. Kierunki doskonalenia zaplanowano zgodne z kierunkiem kształcenia uczniów i prowadzonych zajęć. Zdobyte kompetencje będą wykorzystywane przez nauczycieli na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji zawodowych podczas prowadzonych zajęć w ramach podstawy programowej. Grupa docelowa w ramach zadania nie posiada obecnie kompetencji w zakresach udzielanego wsparcia. Wsparcie udzielone będzie 13 nauczycielom (8K; 5M) pracującym w ZSP nr 1 w Jarocinie.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

·         w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym – Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 24 31;

·         w sekretariacie ZSP nr 1 w Jarocinie – ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 26 19

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

 

 

 

Forma zakupu lub udostępnienia przez szkołę  podręczników do przedmiotów zawodowych dla klas technikum zostanie ustalona przez nauczycieli we wrześniu 2017 roku.
Uczniowie klas pierwszych nie zakupują podręczników do przedmiotów zawodowych. Informacja o nazwach podręczników ma charakter wyłącznie poglądowy.

 

SKIEROWANIA WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

W DNIACH: 12.07.2017 (GODZ.10.00)- 13.07.2017(GODZINA 15.00)

 

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych wykonuje specjalista medycyny pracy – lek. med. Elżbieta Skrzypczyńska w dniach:

od 13.07.2017 do 19.07.2017 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 i  16.00 do 18.00

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, pokój nr 3 na parterze,

Wymagana wcześniejsza  rejestracja  telefoniczna

 

TELEFON kontaktowy: 696270000

 

UWAGA!


Kandydat powinien zgłosić się na badania lekarskie z:

- prawidłowym skierowaniem na badania lekarskie ze  szkoły, do której ubiega się o przyjęcie,

- nr PESEL,

- legitymacją szkolną,

- okularami korygującymi wadę wzroku, jeżeli miał zalecone przez okulistę,

 

- wynikami badań i kartami informacyjnymi ze szpitala,  jeżeli takowe  posiada

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r. (piątek)

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 (poniedziałek)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2017 r. (środa)

godz. 10.00

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

Do dnia 13 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

(czwartek)

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone do 26 czerwca 2017 roku, a w przypadku technikum- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do dnia 20 lipca 2017 r.

(czwartek)

godz. 12.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r. (piątek)

godz. 13.00

Uwaga: Spotkania z wychowawcami klas pierwszych odbędą się

 

w pierwszym tygodniu września

Egzamin poprawkowy z angielskiego, 28.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Agnieszka Pietras

Aleksandra Zwierzchlewska

Lp.

Liczba zdających

Klasa

                1.  

1

I LOb

            2.   

1

 II LOb

            3.    

1

I TC

            4.      

1

II TI

 


 

Egzamin poprawkowy z matematyki,  28.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Violetta Czabańska

Dorota Nowicka

Lp.

Liczba zdających

Klasa

          1.        

1

I TB

          2.        

1

I TŻ

          3.        

6

III TC

          4.        

1

IV TC

          5.        

1

II TI

          6.        

1

III TI

 


 

Egzamin poprawkowy z języka polskiego, 28.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

 Zespół egzaminujący:

Izabela Strzelecka

Katarzyna Molińska

Lp.

Liczba zdających

Klasa

           1.        

1

II TC

  


 

Egzamin poprawkowy z tworzenia aplikacji internetowych i baz danych  oraz administrowania bazami, 28.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Przemysław Łączniak

Robert Strzelecki

Lp.

Liczba zdających

Klasa

           1.        

1

IV TIb 

 


 

Egzamin poprawkowy z ćwiczeń obliczeniowych i kartograficznych, 28.08.2017, godz. 9.00

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk, sala nr 50

Zespół egzaminujący:

Joanna Wojtaszek

Marta Tomalak

Lp.

Liczba zdających

Klasa

            1.        

1

III TG

 


 

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Anna Guździoł

Katarzyna Nowak

Lp.

Liczba zdających

Klasa

           1.        

2

I LOa

           2.        

1

II LO c

           3.        

1

I TM

            4.        

1

I TŻ

            5.        

2

II TEa

 


 

Egzamin poprawkowy z języka niemieckiego, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 49

Przewodniczący komisji: Roman Nowicki

Zespół egzaminujący:

Grzegorz Gorzelańczyk

Karolina Robak- Trzmiel

Lp.

Liczba zdających

Klasa

            1.        

1

 II LOb

            2.        

1

II TC

            3.        

4

III TC

            4.        

1

II TI

            5.        

4

III TI

           6.        

1

IV TI b 

 


 

Egzamin poprawkowy z matematyki, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Urszula Biegańska

Maria Podemska

Maria Szczepańska

Lp.

Liczba zdających

Klasa

            1.        

3

II LOb

            2.        

1

I TC

            3.        

3

II TM

            4.        

1

III TB

            5.        

2

III TG

           6.        

1

III TŻ

 


 

Egzamin poprawkowy z chemii, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Monika Świderska- Nowak

Ewa Przybylska

Lp.

Liczba zdających

Klasa

             1.        

1

II TŻ

 

 


Egzamin poprawkowy z fizyki, 29.08.2017, godz. 9.00, sala nr 50

Przewodniczący komisji: Sławomir Nowaczyk

Zespół egzaminujący:

Dorota Nowicka

Grażyna Matuszak

Lp.

Liczba zdających

Klasa

             1.        

1

II TI

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

arrow
arrow